ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

فعالیت فراقانونی مؤسسات خارجی قابل قبول نیست

۱۳۹۶-۱۲-۲۰

رییس جمهور غنی از کارکرد موسسات غیردولتی به شدت انتقاد کرده می‌گوید، صدها انجوی غیر دولتی وجود دارند که فعالیت‌های شان قابل قبول نیست.

 

رییس جمهور غنی با انتقاد تُند از کارکرد این مؤسسات تأکید می‌ورزد، انجوهای که قوانین افغانستان را احترام نگذاشته و بر مبنای اولویت‌های کشور فعالیت نکنند، فعالیت‌های شان متوقف و از افغانستان بیرون خواهند شد.

آقای غنی گفته است:« صدها انجو وجود دارد که فعالیت هایش قابل قبول نیست. وقتی قوانین افغانستان را احترام و رعایت نکنند، جای شان افغانستان نیست و دروازه‌های شان را مسدود می‌کنیم. در افغانستان افراد قانون شکن وجود دارند و نمی‌خواهیم که مؤسسات غیردولتی خارجی نیز به جمع آنان اضافه شود.»

عدم انکشاف متوازن، عدم مؤثریت و شفافیت در فعالیت‌های انجوهای غیردولتی و نداشتن اجندای انکشافی برای افغانستان از سوی این نهادها، موارد دیگری اند که به گفته‌ای رییس جمهور این عوامل نتوانسته فقر در کشور را کاهش دهد.

رییس جمهور غنی افزود:« با نهایت احترام ان جی او ها تا حال قادر نشده اند که یک آجندای انکشافی برای افغانستان داشته ارایه کنند. فرصت تان این است که در این مجلس یک آجندای انکشافی ارایه کنید تا ببینیم که قوت فکر و سازماندهی تان به چه اندازه است.»

آماری که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست ارایه می‌شود، به وضاحت نشان دهنده‌ای عدم توازن در مصرف بودجه ان جی او های غیردولتی است.

بر بنیاد این آمار، 5198 پروژه به ارزش بیش از 850 میلیون دالر در سال 1395 تطبیق شده که از این میان، 294 میلیون دالر یا 35 درصد پول تنها در ولایت کابل به مصرف رسیده  در حالی که تنها در ولایت پکتیکا، 2 ممیز 8 میلیون دالر مصرف شده است.

به همین ترتیب، در ولایت‌های نورستان، کاپیسا، زابل و نیمروز، در هرکدام کمتر از 5 میلیون دالر مصرف شده است.

مصطفا مستور وزیر اقتصاد می‌گوید:« با تأسف شماری از مؤسسات غیر دولتی با وجودی‎که از نظر تعداد خیلی اندک اند به بزنس فامیلی تبدیل شده اند و در برخی از آنها منبع تولید اصلاً معلوم نیست.»

به گفته‌ای آقای مستور، در سال گذشته یازده مؤسسه‌ای خارجی و 300 مؤسسه‌ای داخلی گزارش فعالیت‌های شان را ارایه نکرده اند. در این سال 24 درصد بودجه‌ای این مؤسسات از سوی دولت پرداخته و متباقی 76 درصد آن را دونرهای خارجی پرداخته اند که به گفته‌ای وزیر اقتصاد، کمتر با اولویت‌های حکومت مطابقت داشته است.

 
عکاس: الهام حسین قاطع

جرم های جنایی در بلخ افزایش یافته است 2018-06-24

قتل های مرموز، سرقت های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر مسوول در شهر از مواردی اند که آرامش بلخیان را گرفته است.

کارخانه های نساجی کشور در حال رکود قرار دارند 2018-06-24

رییس عامل کارخانه های نساجی با انتقاد از بی توجهیِ حکومت در احیای این کارخانه ها می گوید حکومت با وعده های بسیار هیچ اقدامی برای کمک آنها نکرده است.

باشنده های هرات به خاطر نا امنی تجمع اعتراضی کردند 2018-06-23

این اعتراض کننده گان پس از ترور یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس، در برابر ساختمان مقام‌ ولایت تجمع کرده و خواستار تأمین امنیت شدند.