ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

روسیه به خوب شدن وضعیت زندگی مردم افغانستان تمایل دارد

۱۳۹۶-۰۹-۰۹

مصاحبهی با نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور افغانستان

نمایندهی ویژهی رییس جهمور در امور افغانستان ، رییس دیپارتمنت بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه ضمیر نبی ویچ قابلوف در گفتگو با مسوول سیاست گروپ ایکه ترینا پدکلنیرنه.

ضمیر نبی ویچ سلام ، روسیه چه کمکهای را پیرامون حل و فصل مشکلات داخلی افغانستان میکند؟

 

روسیه به شکل عنعنوی نقش مهمی را در توسعهی همه جانبهی افغانستان داشته و از جمله کشورهای بزرگ سرمایهگذاری در افغانستان میباشد. یکی از مهمترین عناصر این کمکها آموزش و پرورش کادرهای ملی افغانستان در مور تأسیسات دولتی، پولیس، تشکیلات ضد مواد مخدر و اردوی افغانستان در مؤسسات تحصیلات عالی و  ویژه روسیه میباشد .

به اساس درخواست جانب افغانی سهمیهی در نظر گرفته شده به مؤسسات تحصیلات عالی روسیه جهت آموزش و پرورش افغانها رو به افزایش است.

به همین شکل از سال 2001 به تعداد بیش از دو هزار نفر افغانها تحصیلات عالی را در روسیه به اتمام رسانیده اند. روسیه در زمینهی آموزش و پرورش کارمندان حراست قانون افغانستان را به سویه لیسانس و کورسهای کوتاه مدت در بین تمام کشورها مقام عالی دارا میباشد.

در سال 2017 به تعداد (78) نفر کارمندان ارگانهای امنیتی به فراگیری کورسهای کوتاهمدت و (113) نفر کارمندان پولیس جهت فراگیری تحصیلات مسلکی به روسیه اعزام شده اند.

در نوامبر سال 2016 توافقنامهی بینالحکومتی در مورد یاریرسانی جمهوری اسلامی افغانستان در زمینهی کمکهای نظامی و تخنیکی نظامی – اساسات حقوقی و نورماتیفی کمک روسیه جهت تجهیز تسلحاتی نیروهای مسلح افغانستان را آغاز کرد .

تعداد زیادی از خواستهای جانب افغانی در مرحله بررسی قرار دارد.

مجبور هستم که از اجراآت غیر مؤثر ایالات متحده و کشورهای ناتو در مورد تعویض کامل تخنیک سلاح و تجهیزات روسی به نمونههای غربی در افغانستان یادآوری کنم.

این اقدامات تواناییهای جنگی نیروهای امنیتی و دفاعی‎ملی افغانستان را تضعیف ساخته و به زیان اهداف عمومی ما یعنی ثبات وضعیت در افغانستان میباشد.

مناسبات افغانستان و روسیه را در آینده چگونه می بینید؟

کدام فاکتورها باعث کندی حل و فصل موفقانه وضعیت افغانستان میشود؟

 

روسیه و افغانستان را علاوه از منطقهی مشترک تاریخچه چندین ساله مناسبات همسایه‌گی نیک و به رسمیت شناختن استقلال افغانستان و نخستین کشور که با آن مناسبات دیپلوماتیک در سال 1919 بر قرارکرد ، باهم پیوند میدهد.

امروز جهت برقراری کامل همکاری در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش و پرورش و سایر بخشها تأمین صلح و ثبات داخلی در کشور نیاز است.

نمونه‌های زیادی عقد قرارداد‌ها پیرامون این و یا آن پروژههای با اهمیت نسبت عدم امنیت  مطمئن همکاران خارجی در حال انجماد قراردارد. اما در هر صورت آینده‎های خوبی جهت توسعهی همکاری فرهنگی، بشری و تعلیمی یا فعال شدن مجدد فعالیت مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل که فعلاً در محدودیت کار میکند ،وجود دارد.

در حال حاضر وضعیت افغانستان متشنج بوده و در آینده بهتر شدن کامل آن دیده نمیشود. در مقابل حکومت امروزی افغانستان وظایف جدی قرار دارد.

> مبارزه فراگیر با تهدیدات در حال افزایش تروریستی و مواد مخدر ( مقدار تولید مواد مخدر امسال تمام ریکاردها را می‌شکند.)

> تأمین صلح و وفاق ملی

> ارتقای مؤثریت و نابودی فساد در ادارات دولتی

> توسعهی اقتصادی

جهت انجام وظایف فوق کابل نیاز به همکاری فعال جامعه بین المللی است. روسیه صمیمانه به نورمال شدن وضعیت عادی زنده‎گی مردم افغانستان هرچه عاجل تمایل دارد. معتقد هستیم که جهت رسیدن به حل و فصل وضعیت افغانستان نیاز به آغاز پروسهی آشتی ملی است. روسیه به ویژه جهت رسیدن به این هدف نشست "ماسکو" در مورد افغانستان را سازماندهی کرد . ما طرفدار حقوق مساوی همکاری مشترک و هماهنگی بر خورد با در نظر داشت منافع تمام جوانب بدون استثنأ تمام کشور های منطقه بوده و آمادهی همکاری با تمام بازیگران منطقوی و غیرمنطقوی که صمیمانه خواستار تأمین ثبات در افغانستان باشند، نه اینکه در این کشور اجندای شخصی خود را عملی سازند، هستیم.

در سالهای 80 و 90 شما منحث سرمشاور در ادارات سازمان ملل متحد کار کردید از تجارب خود میشود قصه کنید ؟

تجارب تان از کار در پستهای دیپلوماتیک و سفارتها چگونه بوده است ؟

 

شما میدانید که از یک طرف کار در پروژههای سازمان ملل متحد کار عملی عادی دیپلوماتیک است. بدون در نظرداشت اینکه در افغانستان در رأس قدرت طالبان بودند و صرف سه کشور آنها را به رسمیت میشناخت ، درمقابل ادارهی که در اسلامآباد موقعیت اختیار کرده بود تأمین صلح و همکاری در ساختن دولت با ثبات در این کشور بوده قسمیکه میبینید این کار حتی همین اکنون اهمیت خود را از دست نداده است. از طرف دیگر به همکاران نزدیک ما در این پروژه از سایر دولتها و مردمان در های جدید امکانات باز گردیده و نیروی عمل شان جهت رسیدن به اهداف وسعت پیدا کرده است.

از نگاه جالب بودن خدمات دیپلوماتیک ویژهگیهای کشورها در ذهن من باقی مانده است. ایران، افغانستان، پاکستان و زمانیکه من در آن کشورها اجرای وظیفه داشتم قسمیکه میدانید زمان برای خفه بودن نبود. منحیث سفیر در افغانستان برای من حل و فصل وظایف گوناگون را در بخشهای سیاست، اقتصاد، امنیت و همچنان احیای مجدد مجتمع ساختمانهای سفارت جهت بود و باش که از صفر آغاز کرده بودیم در پی داشت.

مهمترین افتخار خود را در این عرصه در این پست، تأمین زنده‎گی و سلامتی انسانها که در این کشور در کلکتیف سفارت کار میکردند میدانم.
عکاس: الهام حسین قاطع

معرفی نشدن ناظران انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات 2018-10-09

ناظران داخلی و خارجی این روند از سوی کمیسیون انتخابات همگانی نشده است

نتایج آزمون کانکور سال 1397 خورشیدی امروز اعلام شد 2018-08-01

از میان 170 هزار تن که در آزمون کانکور شرکت کرده بودند، 138 هزار تن آن موفق شدند به موسسات تحصیلات علای و نیمه عالی دولتی راه یابند.

دور چهارم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برگزار می شود 2018-07-31

دور چهارم گفتگوهای میان طالبان و دیپلومات های امریکایی پیش از فرا رسیدن عید قربان برگزار خواهد شد.